sail-world.com
 
 
News Home Cruising Photo Gallery Video Gallery

 

Sail-World.com : ÊÒèҡ»Ãиҹ¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒèѴ¡ÒÃá¢è§¢Ñ¹ ÀÙà¡çµ¤Ô§Êì¤Ñ¾ÃաѵµéÒ ¤ÃÑ駷Õè 20

ÊÒèҡ»Ãиҹ¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒèѴ¡ÒÃá¢è§¢Ñ¹ ÀÙà¡çµ¤Ô§Êì¤Ñ¾ÃաѵµéÒ ¤ÃÑ駷Õè 20

ÀÙà¡çµ¤Ô§Êì¤Ñ¾ÃաѵµéҨШѴ¢Öé¹à»ç¹»Õ·Õè 20 ã¹à´×͹¸Ñ¹ÇÒ¤Á È¡¹Õé ¡ÒÃá¢è§¢Ñ¹àÃ×Í㺪ԧ¶éǾÃÐÃÒª·Ò¹´Ñ§¡ÅèÒǨѴ¢Öé¹à»ç¹¤ÃÑé§ááã¹ÇâáÒÊÁËÒÁ§¤Åà©ÅÔÁ¾ÃЪ¹Á¾ÃÃÉҤú 60 ¾ÃÃÉÒ ã¹»Õ¾Ø·¸ÈÑ¡ÃÒª 2530 à¾×èÍà·Ô´¾ÃÐà¡ÕÂõԾÃкҷÊÁà´ç¨¾ÃÐà¨éÒÍÂÙèËÑÇ «Ö觷çà»ç¹¹Ñ¡¡ÕÌÒàÃ×Í㺷ÕèÁÕ¾ÃлÃÕªÒÊÒÁÒö ¹Ñº¨Ò¡ºÑ´¹Ñé¹à»ç¹µé¹ÁÒ ¡ÒÃá¢è§¢Ñ¹àÃ×Í㺴ѧ¡ÅèÒÇä´é¶Ù¡¨Ñ´µèÍà¹×èͧ·Ø¡»Õ㹪èǧÇѹà©ÅÔÁ¾ÃЪ¹Á¾ÃÃÉÒ 5 ¸Ñ¹ÇÒ¤Á ·Õè¼èÒ¹ÁÒ ¡ÒÃá¢è§¢Ñ¹àÃ×Í㺪ԧ¶éǾÃÐÃÒª·Ò¹ÀÙà¡çµ¤Ô§Êì¤Ñ¾Ãաѵ¡éÒä´éÃѺ¡ÒÃÂÍÁÃѺÇèÒà»ç¹¡ÒÃá¢è§¢Ñ¹ÃдѺâÅ¡ «Öè§Âѧ¤§´Ö§´Ù´¹Ñ¡¡ÕÌÒàÃ×Í㺨ҡ¹Ò¹Ò»ÃÐà·È·ÑèÇâÅ¡


»Õ¹Õéà»ç¹»ÕÁËÒÁ§¤Å«Ö觤¹ä·Â·Ñ駻ÃÐà·ÈÃèÇÁ㨡ѹà©ÅÔÁ©Åͧã¹ÇâáÒʾÃкҷÊÁà´ç¨¾ÃÐà¨éÒÍÂÙèËÑǷç¤ÃͧÃÒª¤Ãº 60 »Õ «Ö觶×Íä´éÇèÒà»ç¹¾ÃÐÁËÒ¡ÉѵÃÔÂì·Õè¤ÃͧÃÒª¹Ò¹·ÕèÊØ´ã¹âÅ¡ ¹Í¡¨Ò¡¹ÕéÂѧà»ç¹»Õ·Õè 20 ¢Í§¡ÒèѴ¡ÒÃá¢è§¢Ñ¹àÃ×Í㺪ԧ¶éǾÃÐÃÒª·Ò¹ÀÙà¡çµ¤Ô§Êì¤Ñ¾ÃաѵµéÒ «Ö觨ÐÁÕ¡ÒÃà©ÅÔÁ©Åͧã¹ÃÐËÇèÒ§ÊÑ»´ÒËì¡ÒÃá¢è§¢Ñ¹ ÃÇÁ·Ñ駻ÃÐླըشà·Õ¹ªÑ¶ÇÒ¾ÃоÃã¹Çѹ·Õè 5 ¸Ñ¹ÇÒÁËÒÃÒªÍÕ¡´éÇÂ

ÃٻẺ¢Í§¡ÒÃá¢è§¢Ñ¹¶Ù¡¨Ñ´à¾×èÍãËéâÍ¡ÒÊá¡è¹Ñ¡¡ÕÌÒ·Ø¡¤¹ä´éá¢è§¢Ñ¹ÍÂèÒ§à·èÒà·ÕÂÁ¡Ñ¹ã¹áµèÅлÃÐàÀ·àÃ×Í ¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒèѴ¡ÒÃá¢è§¢Ñ¹ä´éáºè§»ÃÐàÀ·àÃ×Ͷ֧ 12 »ÃÐàÀ· à¾×èÍ·Ó¡ÒÃá¢è§¢Ñ¹ã¹àÊé¹·Ò§µèÒ§æ äÁèÇèÒ¨Ðà»ç¹àÊé¹·Ò§ÁҵðҹâÍÅÔÁ»Ô¤ËÃ×ÍàÊé¹·Ò§ÍéÍÁà¡ÒÐÍѹÊǧÒÁã¹ÃÐËÇèÒ§ 5 Çѹ ¢Í§¡ÒÃá¢è§¢Ñ¹ ¡ÒèѴ¡ÒÃá¢è§¢Ñ¹ÍÂÙèÀÒÂãµé¡ÒúÃÔËÒèѴ¡ÒÃÍÂèÒ§ã¡ÅéªÔ´¢Í§¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒèѴ¡ÒÃá¢è§¢Ñ¹¹Ò¹ÒªÒµÔ«Öè§ä´éÃѺ͹حҵ¨Ò¡ÊÁҾѹ¸ìàÃ×Íãº¹Ò¹ÒªÒµÔ (ISAF) áÅФ³Ð¡ÃÃÁ¡ÒõѴÊÔ¹ªÕé¢Ò´¹Ò¹ÒªÒµÔµÒÁ¡®ÃÐàºÕºÍѹà¢éÁ§Ç´¢Í§ÊÁҾѹ¸ìÏâ´Âä´éÃѺ¤ÇÒÁʹѺʹع´éÇ´ըҡ¡Í§·Ñ¾àÃ×ÍáÅйѡ¡ÕÌÒàÃ×Í㺷éͧ¶Ôè¹ ·Ø¡»Õà»ç¹¸ÃÃÁà¹ÕÂÁ·ÕèàÅèÒ¢Ò¹¡Ñ¹¶Ö§¤ÇÒÁÂÔè§ãË­èµÃСÒõҢͧ§Ò¹àÅÕé§ᨡÃÒ§ÇÑŢͧ¼ÙéʹѺʹع»ÃШÓÇѹ àÁ×èÍÊÔé¹ÊØ´¡ÒÃá¢è§¢Ñ¹ã¹áµèÅÐÇѹ

ÀÙà¡çµ¤Ô§Êì¤Ñ¾ÃաѵµéҹѺä´éÇèÒà»ç¹¡ÒÃá¢è§¢Ñ¹àÃ×Í㺷ÕèÁÕÊÕÊѹµ×è¹àµé¹Ê¹Ø¡Ê¹Ò¹¾ÃéÍÁ·Ñé§à»ç¹¡ÒÃà©ÅÔÁ©ÅͧÇѹà©ÅÔÁ¾ÃЪ¹Á¾ÃÃÉҢͧ¾ÃкҷÊÁà´ç¨¾ÃÐà¨éÒÍÂÙèËÑÇÍѹà»ç¹·ÕèÃÑ¡ÂÔè§áÅÐà»ç¹¡ÒÃàÃÔèÁµé¹Ä´Ù·èͧà·ÕèÂÇËÂØ´¾Ñ¡¼è͹»ÃШӻբͧ¹Ñ¡·èͧà·ÕèÂÇ·Ñ駪ÒÇä·ÂáÅЪÒǵèÒ§»ÃÐà·È ¡ÒÃáÅè¹àÃ×Íãºã¹¨Ñ§ËÇÑ´ÀÙà¡çµã¹ªèǧ 10 »Õ·Õè¼èÒ¹ÁҹѺä´éÇèÒÁÕ¡ÒþѲ¹ÒãËéÁÕ¤ÇÒÁÊдǡʺÒ¢Öé¹ÁÒ¡´éÇÂÊÒ¸ÒóٻâÀ¤ ÊÒ¸Òóٻ¡Ò÷Õè¨Óà»ç¹µèÒ§æÍÒ·Ôàªè¹·èÒà·ÕºàÃ×ÍÍѹ·Ñ¹ÊÁÑ ¡ÒäÁ¹Ò¤Á·ÕèÊдǡ áÅСÒõԴµèÍÊ×èÍÊÒ÷ÕèÃÇ´àÃçÇÁÕ»ÃÐÊÔ·¸ÔÀÒ¾ à»ç¹µé¹ ã¹°Ò¹ÐàÁ×ͧ·èÒ ÀÙà¡çµÁÕ¡ÒþѲ¹Ò»Ñ¨¨Ñ¾×é¹°Ò¹ÍѹÁÑ觤§áÅСÓÅѧ¾Ñ²¹Òä»ÊÙèàÁ×ͧ¹Ò¹ÒªÒµÔ·Õè¼Ù餹¨Ò¡·ÑèÇâÅ¡¨ÐËÅÑè§äËÅà¢éÒÁÒ·èͧà·ÕèÂǾѡ¼è͹´éǤÇÒÁ¾ÃéÍÁÊдǡʺÒÂã¹·Ø¡æ´éÒ¹ ÀÙà¡çµà»ç¹áËÅ觷èͧà·ÕèÂÇ·Ò§¸ÃÃÁªÒµÔ·ÕèÁÕ¤ÇÒÁÊдǡ¢Í§ªÕÇÔµã¹àÁ×ͧáµèÂѧ¤§ÃÑ¡ÉÒ¤ÇÒÁ§´§ÒÁ·Ò§¸ÃÃÁªÒµÔäÇéä´é «Ö觶×Íà»ç¹àÍ¡ÅѡɳìÍѹÊӤѭ·Õè´Ö§´Ù´¹Ñ¡·èͧà·ÕèÂǨҡ·ÑèÇâÅ¡

ã¹¹ÒÁ¢Í§¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒèѴ¡ÒÃá¢è§¢Ñ¹ ¼Áã¤Ãè¢Í¶×ÍâÍ¡Òʢͺ¤Ø³Ë¹èǧҹµèÒ§æ·Ø¡ÀÒ¤Êèǹ ÃÇÁ·Ñé§ÍÒÊÒÊÁѤ÷ء·èÒ¹ «Öè§ÃèÇÁáçÃèÇÁ㨷ӧҹ¿Ñ¹½èÒÍØ»ÊÃäÁÒ¨¹¶Ö§·Ø¡Çѹ¹Õé ¼ÁËÇѧà»ç¹ÍÂèÒ§ÂÔè§ÇèÒ¡ÒÃá¢è§¢Ñ¹àÃ×Í㺪ԧ¶éǾÃÐÃÒª·Ò¹ÀÙà¡çµ¤Ô§Êì¤Ñ¾ÃաѵµéÒ¤ÃÑ駷Õè 20 ã¹»Õ¹Õé¨Ð»ÃÐʺ¼ÅÊÓàÃ稴ѧàªè¹ 19 »Õ ·Õè¼èÒ¹ÁÒáÅÐÊÃéÒ§¤ÇÒÁ·Ã§¨ÓÍѹÁÔÃÙéÅ×Á㹡ÒÃà©ÅÔÁ©Åͧ¤ÃºÃͺ 20 »Õ ¢Í§¡ÒÃá¢è§¢Ñ¹àÃ×ÍãºÍѹ·Ã§à¡ÕÂõÔ

ÊѹµÔ ¡Ò­¨¹¾Ñ¹¸Ø
»Ãиҹ¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒèѴ¡ÒÃá¢è§¢Ñ¹àÃ×Í㺪ԧ¶éǾÃÐÃÒª·Ò¹ÀÙà¡çµ¤Ô§Êì¤Ñ¾Ãաѵ¡éÒ ¤ÃÑ駷Õè 20
by Santi Kanchanabandhu

  

Click on the FB Like link to post this story to your FB wall

http://www.sail-world.com/index.cfm?nid=29391

3:16 AM Thu 31 Aug 2006 GMT


Click here for printer friendly version
Click here to send us feedback or comments about this story.

Click for further information on


Related News Stories:

06 Dec 2014  Phuket King's Cup Regatta images by Max Ranchi
06 Dec 2014  Phuket King’s Cup 2014, day 5 - Good things come to those who wait
05 Dec 2014  Phuket King’s Cup 2014, day 4 – all boats on 77
04 Dec 2014  Phuket King’s Cup 2014, day 3 – A damn good grilling
03 Dec 2014  Phuket King’s Cup Regatta 2014 to recommence battle on Thursday 4th
03 Dec 2014  Phuket King’s Cup 2014, day 2 – great sunbathing weather, then breeze
02 Dec 2014  Phuket King’s Cup 2014, day 1 – a softly softly start
01 Dec 2014  Phuket King's Cup Regatta images by Max Ranchi
01 Dec 2014  Victories down to seconds on 1th day’s racing at PKCR 2014
01 Dec 2014  PKCR shows appreciation to sponsors with grand opening ceremony
MORE STORIES ...

News - USA and the World

Rolex Sydney to Hobart: Replay video coverage on Sail-World *Feature by Richard Gladwell/Sail-World.com/nz
Replay of the start of the 2014 Rolex Sydney to Hobart Race. The fleet is expected to experience fresh to strong headwinds for the start and first 24 hours, although winds will moderate towards the end of this period. ... [more]  

Will Comanche take a scalp? by Rob Kothe and the Sail-World Team
After blasting off the startline earlier today, Jim Clark's Comanche continues to hold the lead in the 2014 Rolex Sydney Hobart race eight hours into the race. ... [more]  

A stiff southerly is testing the boats and sailors on the first afternoon of the 2014 Rolex Sydney Hobart and by late afternoon, four yachts had retired from the Cruising Yacht Club of Australia’s annual race. The first casualties of the race were Tina of Melbourne, forced out because of hull damage and Bear Necessity with a damaged rudder, just two hours into the race. ... [more]  

2014 Rolex Sydney Hobart Yacht Race: The 117 competing yachts, including five 100-foot Maxis, represents the race’s largest number of starters since 1994. Of the five Maxis, Jim Clark’s Comanche (USA) made the early gains in the race’s 70th edition, reaching the first mark in record time and setting a blistering pace. Seven-time line honours winner Wild Oats XI was in close pursuit. ... [more]  

Rolex Sydney Hobart Yacht Race - Day 1 start images by photographer Carlo Borlenghi ... [more]  

One of the largest fleets in many years started the 70th Rolex Sydney Hobart Yacht Race today in a building southerly and in bright sunshine. There seemed to be some mind games going on amongst the super maxis during the pre race dry runs as each in turn put in a single reef in the 30 minutes before the start. Possibly there was some tossing of the coin as to whether it was ... [more]  

Rolex Sydney Hobart Yacht Race 2014 - Tony Cable just keeps going on. Last year he finished his 48th Sydney Hobart, setting a record for the number of races by an individual - this year it is number 49 - 49 not out, just one off the half ton! ... [more]  

Expect a spectacular and very fast start down Sydney Harbour in the Rolex Sydney Hobart Yacht Race this year. At the final briefing for crews at the Cruising Yacht Club of Australia this morning, the Bureau of Meteorology’s Andrew Treloar told the sailors that a southerly front is expected to move through Sydney about an hour before race start. ... [more]  

Chicken pies, the gooseneck and the voodoo stick were the last items to be ticked off today in Wild Oats XI’s preparation for a record-breaking bid in the Rolex Sydney Hobart race, which starts on Sydney Harbour at 1pm tomorrow. ... [more]  

The 2014 Rolex Sydney Hobart coverage will go live at 0800 AEST with interviews, but will play the promo until then. ... [more]  

In the media scrum for interviews with the skippers and owners of the five super maxis that followed a short press conference at the CYCA on Christmas Eve, anyone from outside the yachting scene might not have noticed one of the world’s finest sailors and circumnavigators standing quietly to one side chatting with Iain Murray and Steve Jarvin ... [more]  

America’s Cup winning skipper Jimmy Spithill could well be the most overqualified grinder you’ll see in action in the Cruising Yacht Club of Australia’s Rolex Sydney Hobart start line today. 'He’s been a wonderful team player and literally in the pre-start you’re going to see him grinding, he said he’d do whatever it takes, and he’s lived up to that,' Comanche skipper Ken Read said. ... [more]  

When most would have been sitting down for Christmas lunch the Wild Oats XI team were to be seen out on Sydney Harbour testing their new - and appropriately named - gooseneck, that replaces the one that failed when out training earlier in the week. In a puffy nor'easter Wild Oats XI headed to Manly on the wind, swung around close to the Manly East mark and headed back down the harbour for home. ... [more]  

Rolex Sydney Hobart Yacht Race 2014 - The Weather Gate *Feature by John Curnow and Rob Kothe, Sydney
In order to win this iconic ocean race,on handicap, there are three things you absolutely need to have accomplished. Two you can do something about, whereas the third is entirely out of your control. ... [more]  

For Christmas a Shiny new Sail-World.com *Feature by Brendan Maxwell
Santa’s elves started on January 7th 2014 building a set of shiny new Sail-World.com websites and just minutes before Christmas morning in one of Santa’s first touch downs Auckland New Zealand , TetraMedia General Manager Jedda Murphy flicked the switch on the dedicated TetraMeda servers in Frankfurt Germany to take almost all our world-wide audience to the new Sail-World sites. ... [more]  

Professor Pat Pending had the most amazing Convert-a-Car in the 60s cartoon series, the Wacky Races. It could do just about anything. Come Boxing Day and the start of the 70th Sydney-Hobart, some may well wish they had a Convert-a-Boat. Being a hundred feet at the start would be cool. You get away off your own line and in clear breeze. You’re also well inside the rulebook. ... [more]  

Few Americans have won more sailboat races than Ken Read, 53, the President of North Sails . Read is skipper of Comanche, Jim and Kristy Clark’s new 100-fooer, one of five that will be lining up on the startline of the Sydney to Hobart. I caught up with Read some 48 hours before the start to get his pulse on the race, Comanche, and the adventure that lies ahead, en route to Hobart. ... [more]  

The skippers of the five 100 foot super maxis battling for Line Honours in the Rolex Sydney Hobart Yacht Race speak about the boats, the weather and their expectations. ... [more]  

For sure Christmas is upon the 16 skippers of the Barcelona World Race, but the way they enjoy it or deal with it will be different from team to team, and skipper to skipper. But for everyone the thoughts of the 31st December start, and what lies ahead for the coming three months, are impossible to suppress. Even on Christmas Day. ... [more]  

Volvo Ocean Race: Team Vestas Wind recovery video *Feature by Richard Gladwell/Sail-World.com/nz
Three and a half minute video of the Team Vestas Wind recovery operation from the reef at St Brandon. The Volvo Ocean Racer struck the reef on November 29, just after nightfall breaking off both rudders, she also ;ost a considerable part of her stern section. ... [more]  

The magnitude of this 70th edition is reflected in the size of the international fleet: the forecast 117 race entrants, comprising yachts from seven different countries, represents the most sizeable Rolex Sydney Hobart depart since 1994. 'This year is both the 70th edition of the race and the 70th anniversary of the Cruising Yacht Club of Australia,' explains John Cameron. ... [more]  

The lightest of the supermaxi's Syd Fischer's Ragamuffin 100 suffered a major structural deck failure in pre-Hobart training. Sailing master David Witt explains in his usual laconic manner just what happened. ... [more]  

2014 Rolex Sydney Hobart Yacht Race - Sydney Hobart yacht race record holder, Wild Oats XI, is the centre of an intense repair effort on the eve of the big race after suffering damage during her most recent training run. ... [more]  

2014 Rolex Sydney Hobart Yacht Race images are provided by Photographer Carlo Borlenghi. ... [more]  

Images of five faces behind the 100ft super maxis taking part in the 2014 Rolex Sydney to Hobart provided by Photographer Andrea Francolini. ... [more]  

2014 Rolex Sydney Hobart Yacht Race - Sailors in this year’s Rolex Sydney Hobart should watch what they eat on Christmas day or they may well watch Christmas dinner all over again on Boxing Day. ... [more]  

Launched in September 2014, Comanche resulted from the studies realised on the Macif and Banque Populaire Imoca monohulls, who finished first and second in the 2012 Vendée Globe. ... [more]  

We've just returned home after an incredible trip to Rio de Janeiro. It was our first time in the waters of the Olympic venue; an incredibly valuable experience leaving us more excited and even more motivated to push hard these last 600 days leading up to the Olympics. ... [more]  

St. Maarten Heineken Regatta organizers, with the holidays quickly approaching, are getting into the spirit of giving, through their entry giveaway. This campaign was successful for the 2014 regatta to generate some early entries, and event organizers waited this year till the Holiday Season to once again give something back to their participants. ... [more]  

2014 Rolex Sydney Hobart Yacht Race - There are two ways you can get to Hobart, there is the wet way - cold, noisy, perched on the rail dreaming of the next Mars bar - and there’s the Swan way, dry in the cockpit, savouring the aromas wafting from the fully equipped galley below. ... [more]  

Twice Volvo Ocean race skipper and America's Cup helmsman, Ken Read, outlines the Comanche campaign to win the 2014 Rolex Sydney Hobart ... [more]  

Rolex Sydney Hobart: Rio 100 - A supermaxi is reborn + Video *Feature by Richard Gladwell/Sail-World.com/nz
'New boats for old' seem to be a common catch cry on both sides of the Tasman, at present.' This year two supermaxis have gone into the building shed for major surgery and emerged as new boats. They will both be competing in the 2014 Rolex Sydney Hobart Race and sailing in their first major offshore race since being born-again. ... [more]  

24 days after the Volvo Ocean Racer, Team Vestas Wind ran aground, the boat was successfully removed from the Cargados Carajos Shoals. Vestas shore manager Neil Cox led the team that performed a complex and difficult operation with the utmost professionalism and diligence. ... [more]  

St. Maarten Heineken Regatta - Holiday gifts for a range of entries!
Entries open for 2015 ORC Championship events
Rolex Sydney Hobart - Levelling the playing field
Rolex Sydney Hobart Yacht Race video preview
Rolex Sydney Hobart Yacht Race - It's a Woman’s world too
Moth Worlds – Looping the loop *Feature
Miami Winter Series - M32 racing gets underway
Rio 2016 - Super-bugs found in Rio sailing waters
Building the bridge from Optimist to Laser and beyond – with Byte C1 *Feature
Kieler Woche - Notices of Race published – entry systems are now open
Adventures of a Sailor Girl: News and interviews from December 22 show
RORC Transatlantic 2014 Race Lanzarote-Grenada - Overall report
Volvo Ocean Race: Team Vestas Wind images from the reef recovery
Volvo Ocean Race: Team Vestas Wind recovered from reef
RORC Transatlantic Race 2014 - Prizegiving
Qingdao to continue as Asian ISAF Sailing World Cup venue
2014 Rolex Sydney Hobart Race - Will it be Bash and Crash?
Rolex Sydney Hobart Race: USA's RIO 100 trains off Sydney Heads
Rolex Sydney Hobart Race - Weather early Xmas gift for small yachts
2014 Rolex Sydney Hobart Yacht Race - Hollywood focused on victory
Soldiering on in the 70th Rolex Sydney Hobart Yacht Race   
Mount Gay Round Barbados Race Series - Count down to Caribbean opener   
Barcelona World Race 2014-15 - The mental game + Videos   
Rolex Sydney Hobart: Jim Clark's thoughts on Comanche's maiden race *Feature   
St Thomas International Regatta announce sponsors   
2014 Rolex Sydney Hobart Yacht Race - Salt water therapy   
Soto 40 South American Tour - Coming soon   
Flying Dutchman Worlds on Sydney Harbour   
Moth Tutorials - Presented by Nathan Outteridge   
America's Cup: Full CAS report finds both ISAF and de Ridder at fault *Feature   
2014 Rolex Sydney Hobart Yacht Race – One race many nations   
ORC announces new ORCsy rule for superyachts   
Rob and Scarlet’s big adventure before Rolex Sydney Hobart Yacht Race   
Waypoints of the 2014 Rolex Sydney Hobart Yacht Race   
2014 Rolex Sydney Hobart Yacht Race - Title defence   
America's Cup: Lawsuit against Oracle Racing lodged in San Francisco *Feature   
Antigua Sailing Week 2015   
RORC Transatlantic Race - Lanzarote-Grenada 2014 - Moonlight Sérénade   
2017 J/80 World Championships are awarded to Royal Southern Yacht Club   
Spectacular fire on Sydney Harbour captured on video *Feature   


For this week's complete news stories select    Last 7 Days
   Search All News
For last month's complete news stories select    Last 30 Days
   Archive NewsSail-World.com  


Switch Default Region to:

Social Media

Asia

Australia

Canada

Europe

New Zealand

United Kingdom


http://www.sail-world.com/event_images/image/Twitter_logo_small.png http://www.sail-world.com/event_images/image/FaceBook-icon.png  http://www.sail-world.com/event_images/image/RSS-Icon.png

United States

Cruising Northern

Cruising Southern

MarineBusiness World

PowerBoat World

FishingBoating World

 

Contact

Commercial

News

Search

Contact Us

Advertisers Information

Submit news/events

Search Stories/Text

Feedback

Advertisers Directory

Newsletter Archive

Photo Gallery

 

Banner Advertising Details

Newsletter Subscribe

Video Gallery

Policies

 

 

 

Privacy Policy

 

 


Cookie Policy

 

 This site and its contents are © Copyright TetraMedia and/or the original author, photographer etc. All Rights Reserved.  Photographs are copyright by law.  If you wish to use or buy a photograph contact the photographer directly.
XLXL NEW US
LocalAds   DE  ES  FR  IT