Please select your home edition
Edition
Barz Optics - Polarised and non-polarised readers for sailors

ÊÒèҡ»Ãиҹ¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒèѴ¡ÒÃá¢è§¢Ñ¹ ÀÙà¡çµ¤Ô§Êì¤Ñ¾ÃաѵµéÒ ¤ÃÑ駷Õè 20

by Santi Kanchanabandhu on 31 Aug 2006
ÀÙà¡çµ¤Ô§Êì¤Ñ¾ÃաѵµéҨШѴ¢Öé¹à»ç¹»Õ·Õè 20 ã¹à´×͹¸Ñ¹ÇÒ¤Á È¡¹Õé ¡ÒÃá¢è§¢Ñ¹àÃ×Í㺪ԧ¶éǾÃÐÃÒª·Ò¹´Ñ§¡ÅèÒǨѴ¢Öé¹à»ç¹¤ÃÑé§ááã¹ÇâáÒÊÁËÒÁ§¤Åà©ÅÔÁ¾ÃЪ¹Á¾ÃÃÉҤú 60 ¾ÃÃÉÒ ã¹»Õ¾Ø·¸ÈÑ¡ÃÒª 2530 à¾×èÍà·Ô´¾ÃÐà¡ÕÂõԾÃкҷÊÁà´ç¨¾ÃÐà¨éÒÍÂÙèËÑÇ «Ö觷çà»ç¹¹Ñ¡¡ÕÌÒàÃ×Í㺷ÕèÁÕ¾ÃлÃÕªÒÊÒÁÒö ¹Ñº¨Ò¡ºÑ´¹Ñé¹à»ç¹µé¹ÁÒ ¡ÒÃá¢è§¢Ñ¹àÃ×Í㺴ѧ¡ÅèÒÇä´é¶Ù¡¨Ñ´µèÍà¹×èͧ·Ø¡»Õ㹪èǧÇѹà©ÅÔÁ¾ÃЪ¹Á¾ÃÃÉÒ 5 ¸Ñ¹ÇÒ¤Á ·Õè¼èÒ¹ÁÒ ¡ÒÃá¢è§¢Ñ¹àÃ×Í㺪ԧ¶éǾÃÐÃÒª·Ò¹ÀÙà¡çµ¤Ô§Êì¤Ñ¾Ãաѵ¡éÒä´éÃѺ¡ÒÃÂÍÁÃѺÇèÒà»ç¹¡ÒÃá¢è§¢Ñ¹ÃдѺâÅ¡ «Öè§Âѧ¤§´Ö§´Ù´¹Ñ¡¡ÕÌÒàÃ×Í㺨ҡ¹Ò¹Ò»ÃÐà·È·ÑèÇâÅ¡


»Õ¹Õéà»ç¹»ÕÁËÒÁ§¤Å«Ö觤¹ä·Â·Ñ駻ÃÐà·ÈÃèÇÁ㨡ѹà©ÅÔÁ©Åͧã¹ÇâáÒʾÃкҷÊÁà´ç¨¾ÃÐà¨éÒÍÂÙèËÑǷç¤ÃͧÃÒª¤Ãº 60 »Õ «Ö觶×Íä´éÇèÒà»ç¹¾ÃÐÁËÒ¡ÉѵÃÔÂì·Õè¤ÃͧÃÒª¹Ò¹·ÕèÊØ´ã¹âÅ¡ ¹Í¡¨Ò¡¹ÕéÂѧà»ç¹»Õ·Õè 20 ¢Í§¡ÒèѴ¡ÒÃá¢è§¢Ñ¹àÃ×Í㺪ԧ¶éǾÃÐÃÒª·Ò¹ÀÙà¡çµ¤Ô§Êì¤Ñ¾ÃաѵµéÒ «Ö觨ÐÁÕ¡ÒÃà©ÅÔÁ©Åͧã¹ÃÐËÇèÒ§ÊÑ»´ÒËì¡ÒÃá¢è§¢Ñ¹ ÃÇÁ·Ñ駻ÃÐླըشà·Õ¹ªÑ¶ÇÒ¾ÃоÃã¹Çѹ·Õè 5 ¸Ñ¹ÇÒÁËÒÃÒªÍÕ¡´éÇÂ

ÃٻẺ¢Í§¡ÒÃá¢è§¢Ñ¹¶Ù¡¨Ñ´à¾×èÍãËéâÍ¡ÒÊá¡è¹Ñ¡¡ÕÌÒ·Ø¡¤¹ä´éá¢è§¢Ñ¹ÍÂèÒ§à·èÒà·ÕÂÁ¡Ñ¹ã¹áµèÅлÃÐàÀ·àÃ×Í ¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒèѴ¡ÒÃá¢è§¢Ñ¹ä´éáºè§»ÃÐàÀ·àÃ×Ͷ֧ 12 »ÃÐàÀ· à¾×èÍ·Ó¡ÒÃá¢è§¢Ñ¹ã¹àÊé¹·Ò§µèÒ§æ äÁèÇèÒ¨Ðà»ç¹àÊé¹·Ò§ÁҵðҹâÍÅÔÁ»Ô¤ËÃ×ÍàÊé¹·Ò§ÍéÍÁà¡ÒÐÍѹÊǧÒÁã¹ÃÐËÇèÒ§ 5 Çѹ ¢Í§¡ÒÃá¢è§¢Ñ¹ ¡ÒèѴ¡ÒÃá¢è§¢Ñ¹ÍÂÙèÀÒÂãµé¡ÒúÃÔËÒèѴ¡ÒÃÍÂèÒ§ã¡ÅéªÔ´¢Í§¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒèѴ¡ÒÃá¢è§¢Ñ¹¹Ò¹ÒªÒµÔ«Öè§ä´éÃѺ͹حҵ¨Ò¡ÊÁҾѹ¸ìàÃ×Íãº¹Ò¹ÒªÒµÔ (ISAF) áÅФ³Ð¡ÃÃÁ¡ÒõѴÊÔ¹ªÕé¢Ò´¹Ò¹ÒªÒµÔµÒÁ¡®ÃÐàºÕºÍѹà¢éÁ§Ç´¢Í§ÊÁҾѹ¸ìÏâ´Âä´éÃѺ¤ÇÒÁʹѺʹع´éÇ´ըҡ¡Í§·Ñ¾àÃ×ÍáÅйѡ¡ÕÌÒàÃ×Í㺷éͧ¶Ôè¹ ·Ø¡»Õà»ç¹¸ÃÃÁà¹ÕÂÁ·ÕèàÅèÒ¢Ò¹¡Ñ¹¶Ö§¤ÇÒÁÂÔè§ãË­èµÃСÒõҢͧ§Ò¹àÅÕé§ᨡÃÒ§ÇÑŢͧ¼ÙéʹѺʹع»ÃШÓÇѹ àÁ×èÍÊÔé¹ÊØ´¡ÒÃá¢è§¢Ñ¹ã¹áµèÅÐÇѹ

ÀÙà¡çµ¤Ô§Êì¤Ñ¾ÃաѵµéҹѺä´éÇèÒà»ç¹¡ÒÃá¢è§¢Ñ¹àÃ×Í㺷ÕèÁÕÊÕÊѹµ×è¹àµé¹Ê¹Ø¡Ê¹Ò¹¾ÃéÍÁ·Ñé§à»ç¹¡ÒÃà©ÅÔÁ©ÅͧÇѹà©ÅÔÁ¾ÃЪ¹Á¾ÃÃÉҢͧ¾ÃкҷÊÁà´ç¨¾ÃÐà¨éÒÍÂÙèËÑÇÍѹà»ç¹·ÕèÃÑ¡ÂÔè§áÅÐà»ç¹¡ÒÃàÃÔèÁµé¹Ä´Ù·èͧà·ÕèÂÇËÂØ´¾Ñ¡¼è͹»ÃШӻբͧ¹Ñ¡·èͧà·ÕèÂÇ·Ñ駪ÒÇä·ÂáÅЪÒǵèÒ§»ÃÐà·È ¡ÒÃáÅè¹àÃ×Íãºã¹¨Ñ§ËÇÑ´ÀÙà¡çµã¹ªèǧ 10 »Õ·Õè¼èÒ¹ÁҹѺä´éÇèÒÁÕ¡ÒþѲ¹ÒãËéÁÕ¤ÇÒÁÊдǡʺÒ¢Öé¹ÁÒ¡´éÇÂÊÒ¸ÒóٻâÀ¤ ÊÒ¸Òóٻ¡Ò÷Õè¨Óà»ç¹µèÒ§æÍÒ·Ôàªè¹·èÒà·ÕºàÃ×ÍÍѹ·Ñ¹ÊÁÑ ¡ÒäÁ¹Ò¤Á·ÕèÊдǡ áÅСÒõԴµèÍÊ×èÍÊÒ÷ÕèÃÇ´àÃçÇÁÕ»ÃÐÊÔ·¸ÔÀÒ¾ à»ç¹µé¹ ã¹°Ò¹ÐàÁ×ͧ·èÒ ÀÙà¡çµÁÕ¡ÒþѲ¹Ò»Ñ¨¨Ñ¾×é¹°Ò¹ÍѹÁÑ觤§áÅСÓÅѧ¾Ñ²¹Òä»ÊÙèàÁ×ͧ¹Ò¹ÒªÒµÔ·Õè¼Ù餹¨Ò¡·ÑèÇâÅ¡¨ÐËÅÑè§äËÅà¢éÒÁÒ·èͧà·ÕèÂǾѡ¼è͹´éǤÇÒÁ¾ÃéÍÁÊдǡʺÒÂã¹·Ø¡æ´éÒ¹ ÀÙà¡çµà»ç¹áËÅ觷èͧà·ÕèÂÇ·Ò§¸ÃÃÁªÒµÔ·ÕèÁÕ¤ÇÒÁÊдǡ¢Í§ªÕÇÔµã¹àÁ×ͧáµèÂѧ¤§ÃÑ¡ÉÒ¤ÇÒÁ§´§ÒÁ·Ò§¸ÃÃÁªÒµÔäÇéä´é «Ö觶×Íà»ç¹àÍ¡ÅѡɳìÍѹÊӤѭ·Õè´Ö§´Ù´¹Ñ¡·èͧà·ÕèÂǨҡ·ÑèÇâÅ¡

ã¹¹ÒÁ¢Í§¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒèѴ¡ÒÃá¢è§¢Ñ¹ ¼Áã¤Ãè¢Í¶×ÍâÍ¡Òʢͺ¤Ø³Ë¹èǧҹµèÒ§æ·Ø¡ÀÒ¤Êèǹ ÃÇÁ·Ñé§ÍÒÊÒÊÁѤ÷ء·èÒ¹ «Öè§ÃèÇÁáçÃèÇÁ㨷ӧҹ¿Ñ¹½èÒÍØ»ÊÃäÁÒ¨¹¶Ö§·Ø¡Çѹ¹Õé ¼ÁËÇѧà»ç¹ÍÂèÒ§ÂÔè§ÇèÒ¡ÒÃá¢è§¢Ñ¹àÃ×Í㺪ԧ¶éǾÃÐÃÒª·Ò¹ÀÙà¡çµ¤Ô§Êì¤Ñ¾ÃաѵµéÒ¤ÃÑ駷Õè 20 ã¹»Õ¹Õé¨Ð»ÃÐʺ¼ÅÊÓàÃ稴ѧàªè¹ 19 »Õ ·Õè¼èÒ¹ÁÒáÅÐÊÃéÒ§¤ÇÒÁ·Ã§¨ÓÍѹÁÔÃÙéÅ×Á㹡ÒÃà©ÅÔÁ©Åͧ¤ÃºÃͺ 20 »Õ ¢Í§¡ÒÃá¢è§¢Ñ¹àÃ×ÍãºÍѹ·Ã§à¡ÕÂõÔ

ÊѹµÔ ¡Ò­¨¹¾Ñ¹¸Ø
»Ãиҹ¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒèѴ¡ÒÃá¢è§¢Ñ¹àÃ×Í㺪ԧ¶éǾÃÐÃÒª·Ò¹ÀÙà¡çµ¤Ô§Êì¤Ñ¾Ãաѵ¡éÒ ¤ÃÑ駷Õè 20
InSunSport - NZMackay BoatsT Clewring AC72

Related Articles

Phuket King’s Cup – the Breeze is Back
All divisions were sent off on long courses to a gate at Koh Racha, Koh Aeo After a comparatively slow day yesterday, the breeze was back this morning with enough oomph to encourage the Race Officers to send all divisions off on long courses to a gate at Koh Racha, Koh Aeo (IRC 0, 1) and points in between – variations included leaving ‘buoy 9’ or Koh Hi or even just the end of the Koh Racha gate to port. This is the Andaman Sea Race
Posted on 10 Dec 2015
Phuket King’s Cup 2015 – Movement at the Station
December in Phuket, Thailand: what’s not to like? Would you rather be sailing here, or in cold and wintry Europe? Yesterday was the King of Thailand’s birthday, and tomorrow is the start of the regatta that celebrates that happy anniversary, the Phuket King’s Cup. 2015 is the 29th running of the event, and has yet again attracted a substantial fleet of entries for what many consider to be Asia’s premier big boat regatta.
Posted on 7 Dec 2015
2014 Great Lakes Team Racing Championship about to set off
On October 18-19 Bayview will be hosting the inaugural Great Lakes Team Racing Championship. On October 18-19 Bayview will be hosting the inaugural Great Lakes Team Racing Championship placing one of the most exciting racing formats in the Detroit River right off the front lawn. Teams of three boats each will face off head-to-head resulting in tactical, dynamic racing for both participants and spectators.
Posted on 20 Sep 2014
Phuket King’s Cup stepping up to the next level
The Phuket King’s Cup sailing regatta has, over the last 26 years, had a significant impact on sailing across Asia. The Phuket King’s Cup sailing regatta has, over the last 26 years, had a significant impact on sailing across Asia. It is the largest sailing event in Asia. On the world stage it has become the keelboat regatta that has the greatest number of nations competing each year.
Posted on 5 Dec 2012
The changing face of the Phuket King's Cup
The annual Phuket King's Cup has once again attracted one of the most diverse international fleets in the world. One often sees sports events claiming International status beyond reality, but now in its 26th year, the Phuket King's Cup organisers take so much for granted the amazing nationality mix of skippers and sailors in the fleet that it hardly rates a mention.
Posted on 1 Dec 2012
And they're off- Inaugural Kiteboard racing at Phuket King's Cup
Day 1 of Kiteboard racing at the 2011 Phuket King's Cup Regatta. Much has been said of mixing kite boarding and sailing and much more will be said in the lead up to the 2016 Olympics as the kite board fraternity pitch to be an official event. While these discussions continue, the Phuket King's Cup Regatta in Thailand has taken a bold step introducing a Kiteboard Class to the 25-year old multi-class regatta.
Posted on 7 Dec 2011
Phuket King’s Cup - Neil Pryde world leader in Wind and Kitesurfing
At 72 years old Neil Pryde is one of the stalwarts of the Phuket Kings Cup and indeed of Asian sailing. At 72 years old Neil Pryde is one of the stalwarts of the Phuket Kings Cup and indeed of Asian sailing. Pryde, a New Zealand born sailor has been in Asia for almost 50 years and he loves the sailing conditions Asia has to offer.
Posted on 7 Dec 2011
Phuket King’s Cup 2011 – sunshine opening on HM’s birthday
Opening day of the King’s Cup today was the 84th birthday His Majesty King Bhumiphol Adulyadej Opening day of the King’s Cup today was the 84th birthday His Majesty King Bhumiphol Adulyadej – the very reason that the event was founded back in 1987. So with today being opening day of the 25th edition of Asia’s biggest big boat regatta, it was thoroughly right and proper for the sun to put his hat on and come out for the Royal Salute and Sail Past taken on board HTMS Chonburi.
Posted on 5 Dec 2011
Kiteboarders making history at Phuket King’s Cup
This year the 25th Phuket King’s Cup Regatta, the largest sailing event in Asia, is including a kiteboarding division, w The International Sailing Federation (ISAF) has decided to include kiteboarding course racing as an evaluation sport in the 2016 Olympics. This year the 25th Phuket King’s Cup Regatta, the largest sailing event in Asia, is including a kiteboarding division, which will be run with the cooperation of Kiteboard Tour Asia (KTA).
Posted on 4 Dec 2011
Phuket King's Cup – A truly international regatta
The 25th annual Phuket King's Cup regatta runs from December 3rd to 10th in Phuket, Thailand. The 25th annual Phuket King's Cup regatta, which will run from December 3rd to 10th in Phuket, Thailand has attracted one of the most diverse international fleets in the world. Thailand is a perfectly located sailing paradise and in the year the event celebrates its quarter century, it has attracted skippers from 15 countries in the keelboat class of the regatta alone.
Posted on 1 Dec 2011