Photos of Audi Sailing Series M20 Europeans by Studio Borlenghi

Audi Sailing Series M20 European Championship. 2013 Day 2 in Porto Rotondo
BPSE/Studio Borlenghi/Andrea Pisapia
2013 Audi Sailing Series M20 European Championship photos by Studio Borlenghi

Audi Sailing Series M20 European Championship. 2013 Day 2 in Porto Rotondo
BPSE/Studio Borlenghi/Andrea Pisapia

Audi Sailing Series M20 European Championship. 2013 Bacio - Usa 13 - J. Michael Kiss Day 2 in Porto Rotondo
BPSE/Studio Borlenghi/Andrea Pisapia

Porto Rotondo, Audi Sailing Series M20 European Championship 2013 Fantastichina - Ger 135 - Friz Homann Day 2
BPSE/Studio Borlenghi/Andrea Pisapia

Porto Rotondo, Audi Sailing Series M20 European Championship 2013 Day 2
BPSE/Studio Borlenghi/Andrea Pisapia

Porto Rotondo, Audi Sailing Series M20 European Championship 2013 Day 2
BPSE/Studio Borlenghi/Andrea Pisapia

Audi Sailing Series M20 European Championship. 2013 Audi Ultra Giacomel - Ita 220 - Renato Vallivero Day 2 in Porto Rotondo
BPSE/Studio Borlenghi/Andrea Pisapia
http://www.sail-world.com/113873